[OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO]

  1. Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel wyrażam zgodę na wstąpienie mojego dziecka/mojego podopiecznego do członków Uczniowskiego Klubu Sportowego               PRO-DANCE, udziału w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Klub. 
  2. Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek z tytułu członkostwa mojego dziecka w UKS PRO-DANCE zgodnie z regulaminem. 
  3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym zdjęć) w publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym PRO-DANCE. 
  4. Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA / ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy 

PRO-DANCE, z siedzibą w Warszawie, ul. Międzyborska 12/37 

  1. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, należy kierowa do Administratora za pomocą adresu: kontakt@pro-dance.pl
  1. Dane osobowe członka klubu będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, związanym z działaniami statutowym UKS PRO-DANCE 
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, członków klubu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych wynikających z działalności statutowej UKS PRO-DANCE 
  • Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych zawartych w Statucie UKS PRO-DANCE