REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRO-DANCE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego online jest równoznaczne z wypełnieniem DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ Uczniowskiego Klubu Sportowego PRO-DANCE, a akceptacja formularza i zapis na zajęcia – z przyjęciem do klubu nowego członka.

 • 1 CELE KLUBU

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym: 

 1. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
 2. prowadzenie szkoleń sportowych,
 3. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 4. organizowanie współzawodnictwa sportowego, 
 5. uczestnictwo w imprezach sportowych,
 6. organizowanie różnych form aktywności fizycznej, 
 7. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
 8. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
 9. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 • 2 CZŁONKOSTWO 
 1. Przyjęcie zawodnika do UKS PRO-DANCE następuje po złożeniu deklaracji przystąpienia do UKS PRO-DANCE (wniosek drukowany lub przez system online).
 2. Złożenie deklaracji jest równoznaczne:
 1. ze zgodą na przetworzenie danych osobowych RODO 
 2. akceptacją regulaminu klubu 
 1. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu.
 2. W przypadku rezygnacji z członkostwa, należy napisać maila do Szkoły Tańca PRO-DANCE. Okres wypowiedzenia umowy jest 1 miesięczny.
 3. Klub ma prawo do wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez zawodnika-uczestnika zajęć lub rodzica/opiekuna niniejszego Regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia społecznego. 
 4. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zawodnik ten jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do treningu sprzętu lub wydanych mu dokumentów.

 • 3 SKŁADKI
 1. Przyjęcie dziecka do UKS PRO-DANCE, wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich.
 2. Wysokość opłaty wpisowej na dany rok określa Zarząd UKS
 3. Opłata za zajęcia Uczestnika płatna jest za każdy miesiąc z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Odliczenia:
  1. Odliczeniom mogą podlegać niewykorzystane zajęcia spowodowane wyłącznie chorobą Uczestnika w liczbie ponad 50% nieobecności liczonych pod rząd (np. przy 4 zajęciach w miesiącu Uczestnika nie ma TRZY RAZY z rzędu, czyli przez pełne trzy tygodnie). Odpłatność wówczas pobierana jest w połowie wysokości. Sytuacja jest analogiczna w przypadku nieobecności spowodowanej kwarantanną uczestnika zajęć.
  2. W sytuacji, gdy miesiąc pracy zawiera więcej dni zajęciowych niż standardowo (np. pięć zamiast czterech, lub dziewięć zamiast ośmiu) odpłatność nie wzrasta.
  3. W sytuacji, gdy miesiąc pracy zawiera mniej dni zajęciowych niż standardowo (np. trzy zajęcia zamiast czterech, sześć zajęć zamiast ośmiu) odpłatność miesięczna nie ulega zmianie.
  4. Przyjmuje się, że przesłanką do pomniejszenia odpłatności za zajęcia jest liczba nieobecności z rzędu (trzy lub pięć), a nie ogólna liczba nieobecności, np. w przypadku, gdy w danym miesiącu liczba zajęć jest mniejsza niż standardowo a Uczestnika nie ma raz na zajęciach, odpłatność miesięczna nie ulega zmianie i wynosi 100% (np. w grudniu, gdy są trzy zajęcia, Uczestnik opuścił jedne zajęcia, a więc był obecny na nich tylko dwa razy – wówczas odpłatności nie pomniejsza się).
 5. Rodzic/Opiekun/Wpłacający w trakcie dokonywania wpłaty za zajęcia winien upewnić się, czy jego wpłata została precyzyjnie odnotowana na listach zajęć celem uniknięcia ewentualnych niejasności i rozbieżności zdań co do faktu dokonania wpłaty przy otrzymaniu od instruktora „przypomnienia o zaległej odpłatności za zajęcia”.
 6. Nie wniesienie opłaty w terminie skutkuje zawieszeniem Członstwa a następnie skreśleniem danej osoby z listy Członków UKS PRO-DANCE.
 7. Rezygnacja bądź skreślenie Uczestnika z listy, nie zwalnia z opłacenia zaległej składki oraz nie jest podstawą do ubiegania się o zwrot wpłaconych środków.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania danego miesiąca zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje. 

 • 4 PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Dyscyplina klubowa jest to ścisłe przestrzeganie przez szkoleniowców, zawodników i osoby fizyczne będące członkami stowarzyszenia zapisów Statutu oraz Regulaminu Klubu a także Uchwał i Zarządzeń Władz UKS PRO-DANCE oraz innych przepisów nadrzędnych władz sportowych. 
 2. Zawodnik Klubu ma prawo do: 
 1. uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, 
 2. udział w zawodach sportowych, zgrupowaniach i obozach sportowych
 3. udział w turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich a także międzynarodowych wg przyjętego harmonogramu, 
 4. korzystania ze sprzętu sportowego Klubu, 
 1. Zawodnik klubu zobowiązany jest w szczególności do: 
 1. przestrzegania Polskich Przepisów Antydopingowych opracowanych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie, których aktualnie obowiązująca treść jest publikowana na stronie www.antydoping.pl
 2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali treningowej
 3. kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się treningi, na zawodach, wobec trenerów, kolegów i koleżanek z klubu, wszystkich pracowników oraz pozostałych osób,
 4. wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu, 
 5. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych do których został wyznaczony przez trenerów lub kierownictwo klubu,
 6. poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na zawodach najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem 
 7. dbania o sprzęt sportowy,
 8. udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera,
 9. występowania na zawodach w stroju klubowym (koszulka klubowa, dresy klubowe),
 10. godnego reprezentowania klubu.
 1. Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika oraz naruszenie dyscypliny klubowej i norm etycznych obowiązujących w sporcie lub zasad współżycia społecznego Trener lub Zarząd klubu wobec zawodnika może wyciągać konsekwencje dyscyplinarne poprzez: 
 1. upomnienie ustne trenera,
 2. wydalenie z treningu przez trenera, 
 3. upomnienie na piśmie, 
 4. niedopuszczenie do zawodów, 
 5. zawieszenie w treningach, 
 6. złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika, 
 7. zawieszenie w prawach zawodniczych na okres do 1 roku. 
 8. wydalenie z Klubu. 
 1. Kary na zawodnika nakłada trener bądź na wniosek trenera Zarząd Klubu. Od nałożonej na zawodnika kary ujętej w punktach d i e przysługuje odwołanie do zarządu w terminie do 7 dni.
 2. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników są;
 1. pochwała, 
 2. list gratulacyjny, 
 3. dyplom uznania, 
 4. nagroda rzeczowa, 

Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Klubu.

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie UKS PRO-DANCE. Członkostwo w Stowarzyszeniu nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Zgłaszającego części lub całośći praw własności intelektualnej.
 2. UKS PRO-DANCE jest uprawnione do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym momencie. O zmianie Regulaminu UKS PRO-DANCE informuje poprez wiadomości e-mail do Członków oraz umieszczenie na swojej stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej zamieszczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie spory, które wynikną w związku z Członkostwem w UKS PRO-DANCE będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę UKS PRO-DANCE. 
 5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia.

Zatwierdzono uchwałą 1/2022 Zarządu Klubu dn. 26.08.2022 r