Regulamin dokonywania zwrotów wpłat za wypoczynek:

  1. Zwrot wpłaconej zaliczki, przysługuje na Państwa wniosek najpóźniej do dnia 30.04.2023.
  2. Po wpłacie całości kwoty za obóz, przysługuje jej zwrot w 100%, w przypadku możliwości wejścia na miejsce osoby rezygnującej – dziecka z listy rezerwowej. Data wystąpienia o zwrot nie ma wówczas znaczenia.
  3. W przypadku rezygnacji uczestnika obozu  po terminie wpłaty drugiej raty za obóz, czyli po 30 kwietnia 2023, z powodu przewlekłej choroby potwierdzonej przez lekarza lub zaistnienia innej niedyspozycji przed wyjazdem (np. złamanie) skutkującej tym samym niemożliwością uczestnictwa w obozie, organizator wypoczynku na wniosek Rodzica zwróci opłatę pomniejszoną o poniesione koszty.Wówczas przysługująca kwota zwrotu, uzależniona jest od terminu zgłoszenia niedyspozycji:30% kwoty wypoczynku do 15 maja, 20% kwoty wypoczynku do 30 maja, 10% kwoty wypoczynku do 10 czerwca.

    Jeśli jednak zaistnieje możliwość wejścia na miejsce osoby rezygnującej dziecka z listy rezerwowej, wówczas zostanie przez organizatora zwrócone 100% wpłaty.

  4. Jeśli powyżej wspomniana rezygnacja opisana w punkcie 3 niniejszego regulaminu nastąpi przed upływem terminu wpłaty drugiej raty, wówczas przysługuje zwrot całości wpłat tak jak w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
  5. Zwrot jakichkolwiek wpłat w trakcie trwania wypoczynku niezależnie od przyczyn, nie przysługuje!
  6. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania przez nas jakichkolwiek zwrotów wpłaconych kwot, realizowane one będą na Państwa rzecz niezwłocznie (1-2 dni robocze od powzięcia informacji).
  7. Dostęp do list rezerwowych znajduje się zawsze u Instruktora bądź Kierownika obozu:

Szkoła Tańca PRO – DANCE

www.pro-dance.pl

e-mail: kontakt@pro-dance.pl

mobile: 502 486 776; 502 565 629