Regulamin dokonywania zwrotów wpłat za wypoczynek:

  1. Zwrot wpłaconej zaliczki, przysługuje na Państwa wniosek najpóźniej do dnia 30.04.2019.
  2. Po wpłacie całości kwoty za obóz, przysługuje jej zwrot w 100%, w przypadku możliwości wejścia na miejsce osoby rezygnującej – dziecka z listy rezerwowej. Data wystąpienia o zwrot nie ma wówczas znaczenia.
  3. W przypadku rezygnacji uczestnika obozu po wpłacie całości kwoty,  po terminie wpłaty drugiej raty za obóz, czyli po 15 maja 2019, z powodu przewlekłej choroby potwierdzonej przez lekarza lub zaistnienia innej niedyspozycji przed wyjazdem (np. złamanie) skutkującej tym samym niemożliwością uczestnictwa w obozie, organizator wypoczynku na wniosek Rodzica zwróci wpłatę pomniejszoną o koszty zakwaterowania i transportu. Jeśli jednak zaistnieje możliwość wejście na miejsce osoby rezygnującej dziecka z listy rezerwowej, wówczas zostanie przez organizatora zwrócone 100% wpłaty.
  4. Jeśli powyżej wspomniana rezygnacja opisana w punkcie 3 niniejszego regulaminu nastąpi przed upływem terminu wpłaty drugiej raty, wówczas przysługuje zwrot całości wpłat tak jak w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
  5. Zwrot jakichkolwiek wpłat w trakcie trwania wypoczynku niezależnie od przyczyn, nie przysługuje!
  6. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania przez nas jakichkolwiek zwrotów wpłaconych kwot, realizowane one będą na Państwa rzecz niezwłocznie (1-2 dni robocze od powzięcia informacji).
  7. Dostęp do list rezerwowych znajduje się zawsze u Instruktora bądź Kierownika obozu:

Oskar Żołądkiewicz

Szkoła Tańca PRO – DANCE

www.pro-dance.pl

e-mail: kontakt@pro-dance.pl

mobile: 502 486 776

Pro-dance.pl